Denkraam

Binnen internationale samenwerking is het Logical Framework nog steeds een belangrijk denkraam. Een kijkje in de Srilankese plantagesector leert ons anders.

We willen graag met alle betrokkenen overleggen”, verklaarde de deskundige bevlogen. “Alleen met een multi-stakeholders approach is het mogelijk een win-win situatie te creëren”, voegde hij hier bezwerend aan toe. Het was even glazig stil. “Als jullie nou eens van een van onze estates een showcase maken, dan kan iedereen zien dat wij veel voor onze werkers doen”, bracht een directeur van een plantageonderneming voortvarend in het midden. “Zeg maar wanneer jullie willen beginnen, want dan kunnen wij onze werkers organiseren voor hun bijdrage”, voegde hij daar gedecideerd aan toe.

Over wat voor een bijdrage praat je eigenlijk?”, vroeg de vakbondsleider. “Je wilt toch niet beweren dat onze leden zelf moeten bijdragen aan wat jullie behoren te doen?”, sneerde hij. “Ons interesseren showcases niet. Onze mensen hebben recht op een goede behuizing en als daar geld voor is, dan moeten jullie maar over de brug komen”, concludeerde hij, de deskundige priemend aankijkend. “Wij hebben de komst van uiteenlopende fondsen voor de plantagesector altijd warm ondersteund”, vulde de man van het ministerie met een vage glimlach aan.

Ik weet niet of dat strookt met het logical framework van de stakeholders”, was het antwoord van de expert. “Ik zou dat grondig moeten analyseren of zoiets wel past binnen onze succescriteria”, voegde hij daar gewetensvol aan toe. “En dat neemt helaas tijd”. De laatste constatering leek voor hem zeer vanzelfsprekend.

Ik had met stijgend ongeduld de conversatie aangehoord. Waar ging het nu eigenlijk om? In ieder geval leek het belang dat werd gehecht aan een juiste toepassing van het logical framework, erg groot. Dit analyse-instrument houdt velen binnen de wereld van de internationale samenwerking in een ijzeren greep. En dat is niet voor niets: het instrument belooft een heldere schets te geven van de gevolgen van gerichte interventies voor beoogde economische of sociale veranderingen en zou daardoor de invloed van deze ingrepen beter in kaart kunnen brengen.

Binnen het kader van een Logical Framework wordt in elke programma geprobeerd de doelstellingen, de beoogde resultaten, de daarvoor nodige activiteiten en de aan te wenden middelen een beetje overzichtelijk onder elkaar te zetten. Natuurlijk moet je als je iets nieuws onderneemt ook rekening houden met je omgeving. Sommige omstanders zouden wel eens iets niet willen of juist heel erg graag, en dan je dwarszitten of juist stimuleren. Daarom behoor je altijd een beschrijving te geven van de condities waaronder je moet werken (de assumpties). Ook is het zaak om na enige tijd te weten in hoeverre er met succes gewerkt is. Het geven van een indicatie wat onder succes verstaan wordt en hoe dat te bepalen, is derhalve van essentieel belang. Wanneer al deze aspecten keurig zijn samengevat in een tabel, lijkt een logical framework geboren. De vlag kan uit, de magische tabel is bekend en we weten nu wat te doen.

Nu kan de broesem de hupsfladder ras verpaukelen. Het bloemsen spoedt zich gezwind!

Gesloten ogen

De Duitsers spreken van Zielorientierte Projektplanung in plaats van logical framework. Afgezien van de enigszins onflatteuze afkorting ZOPP, die hun benaming met zich meebrengt, komt deze pretentieuzer voor dan de Angelsaksische. Recht op het doel, zeggen de Duitsers, terwijl hun overzeese buren liever van een raamwerk spreken. Beiden leggen echter een sterke nadruk op rationeel denken en causale relaties. Veel financiers voelen zich aanmerkelijk geruster, wanneer de realiteit gevangen lijkt in de magische tabel. Daarom geven ze graag geld uit aan hen die dit leerstuk verspreiden en aan programma’s die hierbinnen passen.

De reactie van de expert lijkt hierdoor enigszins begrijpelijker, maar zet wel de wereld op zijn kop. De ogen lijken te worden gesloten voor de complexiteit die bijvoorbeeld de plantagesector in Sri Lanka kenmerkt. Daarbinnen functioneren ondernemingen die elkaar deels beconcurreren en deels met elkaar samenwerken. Daarbinnen zijn tientallen grote en kleine vakbonden actief. Daarbinnen faciliteert de Plantation Human Development Trust sociale en medische voorzieningen voor de plantagearbeiders. Daarbinnen spelen een nationale werkgeversorganisatie en verschillende brancheorganisaties hun eigen rol. Daarbinnen zijn vele niet-gouvernementele organisaties, waaronder ook kerken, actief. Daarbinnen opereert de overheid met op zijn minst twee rivaliserende ministeries. En daarbinnen faciliteren uiteenlopende private en publieke financiële instellingen verschillende financieringen voor commerciële, sociale en gezondheidsdoeleinden.

De sector werkt onder aanhoudende concurrentie op de wereldmarkt, die regelmatig structurele aanpassingen en de daarvoor benodigde investeringen noodzakelijk maakt. De werkende bevolking bestaat grotendeels uit een etnische minderheid, die nog steeds te winnen heeft in haar maatschappelijke positionering.

Is het denkraam van onze expert wel groot genoeg voor deze wirwar?

Of klutst de rulsvlieder zich herom en neigt het bloemsen strakker?

Eric Kamphuis (met dank aan Kwetal)

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wilt u mij een persoonlijk bericht sturen? Mail naar s.debeter@gmail.com

Wilt u zich op mijn blog abonneren (wat ik zeer waardeer), dan hoeft u alleen uw emailadres in te vullen en daaronder op 'Abonneren' te klikken.

Laatste berichten