Kritiek op PVV-stemmers is onterecht, en het werkt averechts

Iedere ouder weet dat je vervelende kinderen krijgt als je ze voortdurend vertelt – of het idee geeft – dat ze vervelend zijn. Het is beter om te zien en te benoemen wat ze wél goed doen. Maar dan met mate, want veel Nederlandse ouders lijken geneigd om alles goed te vinden wat hun kroost uitspookt. Die ouders meten met twee maten: wat ze toestaan of zelfs toejuichen bij hun eigen kinderen, bekritiseren ze vaak bij leeftijdgenoten uit een andere maatschappelijke laag. Wat ertoe leidt dat déze kinderen jouw kritiek niet serieus hoeven te nemen, ook als je goede argumenten hebt.

Deze twee simpele waarheden – het werkt averechts als je de ander negatief benadert en als je met twee maten meet – worden stelselmatig genegeerd door de mensen die kritiek hebben op de PVV en de PVV-stemmers.

Neem bijvoorbeeld de kritiek dat de PVV geen leden kent en dat de PVV-sympathisanten zo dom zijn te willen stemmen op een partij waar één man de dienst uitmaakt. Stel dat Bernie Sanders de kans had gekregen én genomen om zich af te splitsen van de Democratische Partij, en bij zijn nieuwe partij dezelfde stelregel zou hanteren. Ook in die situatie zou hij met zijn standpunten – en het feit dat hij nooit een draaikont is geweest – volle zalen trekken en veel donateurs weten te werven. Vrijwel niemand uit de linkse hoek zou Sanders dan een dictator noemen. Dan is het raar en zelfs hypocriet om dat etiket wél op Wilders te plakken.

Ongevaarlijk

Zolang de PVV niet de enige partij is in ons land en wij ook op andere partijen kunnen stemmen, is het ongevaarlijk dat Wilders geen leden toestaat. En blijkbaar is deze politieke innovatie wettelijk geoorloofd. Bedenk bovendien dat PVV-ers overwegend een proteststem uitbrengen. Ze zijn ontevreden over het in Nederland gaat, ook over onze politieke cultuur. Dan is het toch niet raar dat zij stemmen op een partij die niet alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch heel anders is dan de bestaande politieke partijen. Sterker nog: eigenlijk is het helemaal niet zo dom dat PVV-ers weinig waarde toekennen aan het partijlidmaatschap. Want deze democratische institutie levert hen meer kosten dan baten op – en hetzelfde geldt voor vele andere actieve vormen van politieke participatie.

Ik zal deze stelling toelichten met behulp van enkele concepten uit de micro-economie, waar wordt gekeken naar individuele afwegingen van kosten en baten. Deze benadering is relatief onbekend bij het grote publiek, mede doordat de media ons overspoelen met macro-economie. Als je allerlei overbodige wiskunde negeert, hoef je zelfs geen economie te studeren om de belangrijkste concepten te kunnen hanteren. Concepten die – tot op zekere hoogte – bepaalde gedragingen begrijpelijk maken die op het eerste gezicht duister of stompzinnig lijken.

Zoekkosten

Iedereen wil graag invloed op de politieke besluitvorming maar daar zijn kosten aan verbonden, en die zijn niet voor iedereen gelijk. Eens in de vier jaar stemmen is nagenoeg kosteloos maar kent weinig politieke baten. Jouw stem is slechts een van de vele miljoenen en in Nederland weet je maar nooit aan welke coalities jouw partij gaat meedoen. Ik schrijf ‘nagenoeg kosteloos’ omdat vooral zwevende kiezers zich enigszins moeten verdiepen in de belangrijkste standpunten van de diverse partijen. Deze kosten – door economen aangeduid als zoekkosten, een subcategorie van transactiekosten – zijn bij een referendum nóg lager. In de regel zijn er dan slechts twee standpunten, dus de keuze is snel gemaakt. De baten zijn eveneens laag want het betreft meestal slechts één politiek hangijzer. Bovendien weet je niet of de regering consequenties verbindt aan ‘de stem van het volk’.

Dat bij de PVV alleen Wilders de baas is, zorgt voor minder zoekkosten. Want je weet nu precies wat de partijstandpunten zijn, handig samengevat op één A4. En er lijken slechts twee partijen in aanmerking te komen als coalitiepartner: SP en VVD. Vergelijk dat eens met de gevestigde politieke partijen: een langdradig en vaak ingewikkeld verkiezingsprogramma, en het blijft gissen aan welke coalities de beroepspolitici de voorkeur geven en welke compromissen bij de onderhandelingen worden gesmeed. Bovendien zijn er vaak verschillende stromingen binnen een partij, zelfs inmiddels bij de SP. En dus moet je als kiezer zien te achterhalen welke stroming de overhand krijgt of heeft gekregen, en weet je niet hoe deze de coalitie-ruimte benut om haar standpunten tot regeringsbeleid te maken.

“En juist daarom moet je partijlid kunnen worden om jouw partijgenoten en -bestuurders bij de les te houden, of te overtuigen van jouw politieke voorkeuren”. Dit argument vind ik grote kul, want dit soort activiteiten brengen, zeker qua tijd, enorme hoge kosten zich mee, door economen aangeduid als beinvloedingskosten.

Beïnvloedingskosten

Ga naar na: je moet je allereerst in allerlei kwesties gaan verdiepen, partijvergaderingen en -commissies bezoeken, en zelfs zitting nemen in allerlei commissies en besturen. Deze kosten zijn relatief laag als je veel vrije tijd hebt of een nieuwe vrijgestelde bent, dus als je een baan hebt waarmee je deze activiteiten goed kunt combineren. Voor nieuwkomers zijn de beïnvloedingskosten bovendien hoger dan voor het gevestigde partijkader. Want er zijn allerlei toetredingsbarrières, zoals die ook vaak bij economische markten voorkomen. Een daarvan is de dalende kostencurve: naarmate je langer partijlid bent, weet je eerder de wegen en personen te vinden om je gelijk te krijgen.

Vanwege de hoge beïnvloedingskosten is het niet zo vreemd dat de meeste mensen – ook als ze de politiek met belangstelling volgen – geen partijlid willen worden, maar zich liever beperken tot het stemmen op hun favoriete politieke partij, die het beste vertolkt wat zij belangrijk vinden in de maatschappij. En voor zover zij toch lid worden, is het vooral om hun favoriete partij financieel en moreel te steunen, dus slapend lid.

Hoog- versus laagopgeleiden

Op het partijcongres van GroenLinks deed Jesse Klaver een dringend beroep op de Nederlandse bevolking om empathie te tonen voor de Syrische vluchtelingen, maar hij ging niet zo ver om zijn partijleden op te roepen om met de Kerst een Syrische asielzoeker of inburgeraar uit te nodigen. Het was nóg minder vrijblijvend geweest als hij empathie had gevraagd voor de PVV-stemmer. Deze heeft, in vergelijking met de gemiddelde Syriër, natuurlijk een veel comfortabelere positie, maar vergeleken met de meeste GL-leden ligt dat anders; en dat laatste zou zwaarder moeten tellen als je een Nederlandse politicus bent. Hoewel de PVV-aanhang steeds breder wordt, zijn de laagopgeleiden nog steeds oververtegenwoordigd.

Wie over enig empathisch vermogen beschikt, zal begrijpen dat hun zoek- en beinvloedingskosten behoorlijk hoog zijn als zij actief willen worden in een politieke partij. Zij moeten opboksen tegen de hoogopgeleide – en betaalde maar meestal onbetaalde – vergadertijgers die precies weten hoe je het spel moet spelen om gelijk te krijgen of nieuwkomers op hun plaats te zetten.

Dat geldt niet alleen voor politieke partijen maar ook voor de meeste belangenverenigingen en ngo’s. Wie kan er een laagopgeleide aanwijzen in het bestuur van Humanitas, Fietsersbond, FNV, Greenpeace, en vergelijkbare organisaties?

Het lijkt erop dat zij alleen nog te vinden zijn in het bestuur van kerkgenootschappen en van amateurvoetbal-, vis- of biljartverenigingen. Mijn stelling is dat laagopgeleiden stelselmatig naar de periferie van de samenleving worden gedrukt. Er is ongetwijfeld geen opzet in het spel, eerder een gevolg van een samenloop van diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen, maar dat maakt het niet minder zorgwekkend.

CPB-cijfers over de economische participatie maken het nog duidelijker. De arbeidsparticipatie ligt bij de laagopgeleiden (52%) aanmerkelijk anders dan bij middelbaar- (74%) en hoogopgeleiden (84%). Deze cijfers wijzen op een schrijnende maatschappelijke tweedeling, die sterk is gerelateerd aan het opleidingsniveau, wat overigens nog weinig hoeft te zeggen over de oorzaken.

Even schrijnend is hoe op deze cijfers wordt gereageerd. Op de vraag waarom vrijwel geen enkele arbeidsmarktmaatregel tot meer werkgelegenheid leidt, althans volgens hun modellen, gaf projectleider Marloes de Graaf als verklaring: “De arbeidsparticipatie is nu al zo hoog, dat kun je nauwelijks hoger krijgen.” Ik vermoed dat veel politici en bestuurders haar mening delen, en blijkbaar accepteren dat bijna de helft van een bevolkingscategorie overboord is gevallen.

De laagopgeleide Nederlanders die overwegend op Wilders stemmen, zijn dus niet dom – zoals veel linkse hoogopgeleiden gemakzuchtig denken – maar hanteren een simpele vuistregel: stem op iemand die het anders wil doen, zoals Trump of Wilders.

Meer scholing?

Méér scholing, dat is nagenoeg de enige oplossing die wordt geopperd om de arbeidsparticipatie van laagopgeleiden te verhogen. Om diverse redenen is dit klinkklare onzin.

Om te beginnen zie ik binnenkort de arbeidsparticipatie ook dalen voor de middenopgeleiden. Kijk maar naar de golf van ontslagen en afvloeiingen die de laatste tijd zijn aangekondigd bij banken, verzekeringsmaatschappijen en andere dienstverlenende en administratieve beroepen. Deze nieuwe werklozen hebben redelijk wat opleiding genoten maar dat zal hen niet veel helpen in de strijd tegen de voortschrijdende automatisering. Ook deze groep zal uit frustratie in toenemende mate op Wilders gaan stemmen, en in maart de PVV aan een klinkende overwinning kunnen helpen.

Om te begrijpen waarom méér opleiding niet helpt, kun je de arbeidsmarkt het beste vergelijken met het bekende spelletje van de stoelendans. Bij werkloosheid is het aantal banenzoekers (mensen die een stoel willen hebben) groter dan het aantal vacatures (lege stoelen). Zolang er geen extra stoelen komen, betekent het beter opleiden van de huidige werklozen hoogstens dat zij de stoel van anderen gaan bezetten, die op hun beurt aanvullende opleiding nodig hebben om aan de bak te komen, enzovoorts. Een soort omgekeerde race to the bottom, waar per saldo niemand beter van wordt, zolang het aantal banen niet groeit. De enige die hier beter van wordt is de onderwijssector, en het is daarom niet vreemd dat de roep om méér scholing juist uit die hoek komt.

Als je over meer empathie beschikt kun je bovendien bedenken dat méér onderwijs geen uitkomst is voor jongeren die liever met hun handen en in de praktijk willen werken. Op boekenwijsheid zitten ze niet te wachten, en evenmin op algemene vaardigheden als presenteren en discussiëren, die ook in het beroepsonderwijs steeds meer afgevinkt moeten worden. Nogmaals, de meeste PVV-stemmers dienen met hun stem vooral een motie van afkeuring in tegen een maatschappij die hun kwaliteiten onvoldoende waarderen en waar ze zich moeten voegen in een stramien dat niet de hunne is.

De rollen zijn omgedraaid

In vroeger tijden zochten de laagopgeleiden hun heil bij de linkse partijen, want de meeste hoogopgeleiden waren toen immers deel van een kleine elite die graag hun machtspositie wilde behouden, met behulp van de rechtse partijen. De arbeiders waren verstoken van onderwijs en wilden meer rechten, te beginnen met het kiesrecht zodat de linkse meerderheid de rechtse minderheid kon verslaan.

Tegenwoordig is de situatie omgekeerd. Zij die zich links noemen zijn meestal hoger opgeleid dan de mensen die als rechts worden bestempeld. Als kennis macht is en menselijk kapitaal de bron van economische groei, dan ontstaat al gauw de indruk dat tegenwoordig vooral linkse mensen de lakens uitdelen. Behalve in het stemhokje, want dáár kunnen de lageropgeleiden zich wel verzetten tegen de dominantie en vaak arrogantie van de goed geschoolde en beter betaalde landgenoten. In dat licht is het niet vreemd dat grote delen van de Nederlandse bevolking Wilders als een verzetsheld zien.

Moslim-haat is vooral een bliksemafleider

“Maar die islam-haat van PVV-ers, dat kunnen we toch niet goedkeuren?!” Met deze tegenwerping doet de PVV-criticus eigenlijk precies hetzelfde als de PVV-er, voor wie kritiek op de islam de makkelijkste manier is om zijn onvrede en ergernis tot uiting te brengen. Zoals eerder de joden de schuld kregen voor alles wat in Duitsland niet deugde.

De veroordeling van hun anti-islamstandpunt werkt wederom averechts: zij zien de linkse Nederlanders dan vooral als goedpraters van de islamitische cultuur, ook bij problemen die slechts zijdelings met die cultuur hebben te maken, zoals Marokkaanse jongens die rotzooi trappen.

De enige manier om de PVV-aanhang te doen slinken, is een effectieve aanpak van het probleem van de Marokkaanse jongeren, dat ongetwijfeld voor een ruk naar rechts heeft gezorgd. En van allerlei andere problemen die terecht veel onvrede geven bij vooral laagopgeleide Nederlanders, ook bij de Marokkaanse jongeren zelf. Als de linkse partijen en hun sympathisanten daar niet in slagen, dan is hun verlies in maart eigen schuld dikke bult. Zoals Trump zijn overwinning te danken heeft aan de Democraten de bobo’s voorop die het pluche van Hilary verkozen boven de radicale aanpak van Bernie Sanders.

Links moet weer geloofwaardig worden

De toespraak van Jesse Klaver is exemplarisch: veel linkse mensen maken zich vooral druk over wat er buiten Nederland gebeurt – bombardementen in Syrië of de triomf van Trump – en besteden veel minder aandacht aan de problemen in eigen land. Voor mensen die last hebben van die problemen, is dat een extra reden om op PVV of VVD te stemmen.

Voor een tweede stap naar meer geloofwaardigheid kan Links terecht bij de speltheorie, een ander onderdeel uit de moderne micro-economie. Daar wordt op een wiskundige manier bewezen wat het gezonde verstand allang weet: jouw standpunt, voorstel of actie is alleen geloofwaardig als je bereid bent ook zélf offers te brengen, door moedwillig af te zien van de oplossing die voor jou op korte termijn het meest gunstig is. Dit wordt de Ulysses-constructie genoemd, naar de Griekse koning die zich liet vastbinden aan de mast van zijn schip zodat hij niet zou bezwijken voor het bekoorlijke gezang van de Sirenen, wat niet alleen zijn dood maar ook de onderwerping van zijn volk zou betekenen. Een ander voorbeeld is Cortés, de Spaanse veroveraar wiens overwinning op de Azteken vooral wordt toegeschreven aan zijn besluit om al zijn schepen tot zinken te brengen, uitgezonderd een klein scheepje voor het geval hij toch zou verliezen. Alleen op deze manier kon hij geloofwaardig maken dat zijn leger tot het uiterste zou gaan.

Linkse partijen kunnen weer geloofwaardig worden door met voorstellen te komen die op korte termijn wellicht negatief uitpakken voor hun eigen aanhang. Door bijvoorbeeld te eisen dat ook het salaris van Mathijs van Nieuwkerk de Balkende-norm niet mag overschrijden, wat zou kunnen betekenen dat deze VARA-coryfee overstapt naar een commerciële zender; dan kan hij mooi bewijzen dat hij de VARA belangrijker vindt dan een paar centen.

Een ander voorbeeld is de invoering van loting bij bestuurders en toezichthouders, een voorstel van David van Reybrouck. Aanhangers van GL, PvdA en zelfs SP hebben momenteel relatief veel kans om op het pluche terecht te komen, althans in vergelijking met de PVV-aanhang. Loting zou betekenen dat PVV-stemmers evenveel kans kunnen maken op bepaalde bestuurlijke functies. Waar zij zo vermoed ik zullen laten zien dat zij wel degelijk hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, wat bij PVV-bestuurders (dus bij de lakeien van Wilders) eerder betwijfeld kan worden.

Een derde voorbeeld is de maatschappelijke dienstplicht die CDA en vooral ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma bepleiten. Voor Links lijkt dit een taboe-onderwerp sinds Pim Fortuyn ooit met een vergelijkbaar voorstel kwam. GL-ers als Ria Beckers en Naima Azough waren in het verleden wel zo moedig om dit onderwerp op de agenda te zetten. Want laten we eerlijk zijn: de maatschappelijke dienstplicht is een gruwel voor wie liever in zijn eigen veilige holletje wil blijven. Het betekent immers dat je enkele maanden moet optrekken met leeftijdgenoten die je niet zelf kunt uitzoeken. Middelbare scholieren uit een villawijk moeten dus intensief samenwerken met leeftijdgenoten die in een heel ander milieu zijn opgegroeid. Natuurlijk wekt dat in eerste instantie aversie op, de meeste mensen blijven liever in hun eigen kringetje, want daar kennen ze de sociale codes om zich staande te houden. En natuurlijk is het eng, net als de eerste keer in het diepe water of op het toneel. Maar het is de enige manier om op vroege leeftijd een basale vorm van maatschappelijke empathie te laten ontwikkelen.

Maatschappelijke dienstplicht is ook een recht

De negatieve klank die nog steeds aan de maatschappelijke dienstplicht is verbonden, kan grotendeels worden weggenomen door het voorstel te positioneren als een recht, en te praten over een Sociaal Jaar. Dat recht is heel hard nodig want veel jongeren lopen vast in het onderwijssysteem of arbeidsbestel, of vallen uit de boot. Ik heb het niet alleen over de vroegtijdige schoolverlaters en andere studie-uitval, het gaat ook over jongeren die het gevoel hebben dat ze hun talenten en hun energie niet kwijt kunnen in het huidige opleidingssysteem of in hun baan. Die het gevoel hebben dat ze veel meer kunnen, maar niet goed weten hoe ze dat kunnen realiseren. Als jongeren een speciaal talent hebben op het gebied van sport of van muziek, dan kunnen zij zich op dat gebied lekker uitleven. Maar voor de meerderheid is dat niet weggelegd, met als gevolg dat zij zich vervelen en allerlei manieren zoeken om ‘iemand te zijn’, desnoods door uit te blinken in vandalisme.

Om deze jongeren te ondersteunen, moet de beste mensen worden aangetrokken bij de organisatie die het Sociaal Jaar gestalte gaat geven. Dat kunnen gerenommeerde sporttrainers zijn. Of ervaren coaches. Of inspirerende kunstenaars en ambachtslieden. En dan kijken we natuurlijk niet naar diploma’s, en zeker niet naar academische titels. Het gaat om mensen die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, en in staat zijn het beste in iemand naar boven te halen.

Alle hens aan dek

Deze hoge eisen moeten we ook stellen bij de aanpak van een ander maatschappelijk probleem waar de PVV garen bij spint. Ik heb het natuurlijk over de integratie van buitenlanders die om diverse redenen in Nederland terecht zijn gekomen. Het is een schande dat erkende politieke vluchtelingen wel een verblijfsvergunning ontvangen maar niet voldoende kansen krijgen om een eigen boterham te verdienen. Met als gevolg dat ze aan de zijlijn blijven staan of in de criminaliteit hun heil zoeken.

Wie A zegt, moet ook B zeggen: we kunnen vluchtelingen alleen welkom heten als we er tevens voor zorgen dat zij hier iets nuttigs kunnen doen. Nuttig voor henzelf en voor onze maatschappij, wat overigens vaak op hetzelfde neerkomt.

Links wordt weer geloofwaardig, en kan daarmee de overwinning van de PVV grotendeels binnen de perken houden, als zij met effectieve oplossingen komt; waarbij ik alvast wil verwijzen naar nr. 5 en 6 van mijn politieke wenslijstje. Oplossingen op papier aandragen is echter niet genoeg. Alles staat of valt met de mensen die deze kar gaan trekken en van de financiële en organisatorische ruimte die ze hiervoor krijgen.

Ook hier zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, dus we moeten uiteenlopende constructies toelaten, zodat er een gezonde wedijver ontstaat. Waarom niet enkele PVV-ers overhalen om aan deze maatschappelijke uitdaging een eigen bijdrage te leveren? If you cannot beat them, use them!

S. de Beter

een kortere versie is verschenen op Follow the Money

Share

15 Reacties.

 1. In dit verband is deze uitspraak wel toepasselijk: “Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig.” Kurt Tucholski 1931. Overigens zal ik nooit van mijn leven PVV stemmen.

 2. Deze reactie heb ik eerder geschreven bij de blog van S. de Beter:

  Het is tijd voor politieke meningsvorming van onderop

  quote

  Nu er wat tijd is geweest voor evaluatie mogen we waarschijnlijk terecht de conclusie trekken dat Brexit- en Trump-stemmen eigenlijk van protest-stemmers zijn geweest. Protesteren doe je wanneer je boos bent en zaken wilt tegenhouden en/of veranderen.

  Als je boos bent is het goed om de onderzoeken waarom je eigenlijk boos bent  en wat je wilt tegenhouden/ veranderen.

  De eerder aangehaalde “Delphi-studie” lijkt mij een uitstekende methode om zaken op een rij te zetten en helderheid in de informatie  en meningen te verschaffen.

  Voor meer informatie over de Delphi-studie zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Delphi-studie

  unqute

   

 3. Weer een symptoom bestrijdings verhaal.

  Wilders is geen oorzaak.

  De oorzaak ligt in het doordrukken van de Groot Europese Heilstaaat, met een eigen munt, en de illusie dat er Europeanen zijn, gaan komen, of moeten gaan komen.

  Na de reis van de aanslagpleger in Duitsland begint door te dringen wat vrij verkeer van personen inhoudt.

  Alle referenda over de EU in ruime zin waren afwijzend.

  Het woord ‘asielcriminelen’  is de nieuwste aanwinst, plus het steeds meer totalitair worden van de EU landen, voortdurende noodtoestanden, steeds meer privacy opgeven.

  Dan nog een bericht dat 45% van Marokkanen en/of Moslims geradicaliseerd is, en dat de rellen in Vlissingen door Marokkaanse jongeren met voorbedachte rade waren, en dat getroffenen hun mond niet open durven te doen.

  Gister op NPO radio VARA hoorde ik dan ook nog een aanklacht tegen onze racistische politie.

  Het is een mooie rotzooi geworden in ons land, wat een goed land was toen het nog bestond.

  Het enige wat Wilders doet is de problemen benoemen, hij doet dat provocerend, wat ik hem wel verwijt is dat hij niet ziet hoe het westen zelf het terrorisme veroorzaakt, bij die veroorzakers de EU.

   

   

   

 4. Interessant stuk. Ik ben zo’n ‘hoogopgeleide linkse kiezer’ die bovendien ook nog eens lid is van zo’n linkse partij. De conclusie dat nog meer scholing niet werkt als er niet meer banen zijn en dat mensen dom noemen niet werkt deel ik volledig. Ook eens dat de beïnvloedingskosten – zelfs voor een hoogopgeleid iemand – voor politieke partijen doorgaans hoog zijn. In de PvdA, SP, GroenLinks, D66, VVD is ook niet echt een open discussie. De gevestigde partijleden zien “discussie” vooral als een methode waarin andere partijleden zelf ontdekken dat ze het eens of oneens zijn met de uitgezette partijlijn. Iedereen die ooit een politicus heeft tegengesproken weet dit. Dus ja: dat “lageropgeleiden” afhaken, maar ook middelbaar en hoger opgeleiden kan ik goed begrijpen. Loyaliteit is voor partijen (en de media) ontzettend belangrijk – zelfs voor de PVV trouwens.

  Ik ben het echter oneens met de veronderstelde motivatie van PVV-stemmers. Ergens vind ik ook dat de schrijver van dit stuk ze niet geheel serieus neemt. Als je kijkt naar de problemen in Nederland dan is het lastig om je te onttrekken aan de problemen die er met migranten en afstammelingen van recente migratiestromen (uit Turkije, het Midden-Oosten en Noord-Afrika) zijn. Natuurlijk kent iedereen goede voorbeelden, maar desondanks is bij mij rondom de Islam toch een unheimisch gevoel ontstaan. Uit recent onderzoek – maar wat veel “lageropgeleiden” uit arbeidersbuurten allang wisten – blijkt dat veel moslims zich afkeren (of sinds aankomst al afkeerden) van de Nederlandse en Westerse samenleving. Ze lijken een loopje te nemen met onze waarden en normen. Daarvoor zijn in het afgelopen jaren aardig beschaafde studies/onderzoeken naar gedaan. Laten we een paar doornemen (in willekeurige volgorde):

  (1) Zembla “Undercover in de Moskee” http://zembla.vara.nl/nieuws/dit-gebeurde-er-in-denemarken-na-undercover-in-de-moskee
  (2) Andere Tijden “Verlangen naar het Kalifaat” http://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/23/Verlangen-naar-het-kalifaat
  (3) Human “Ongelovig – Vrijdenkers op de vlucht” http://www.npo.nl/2doc/13-12-2016/VPWON_1260282
  (4) Brandpunt “Moslimmannen sluiten 300 vrouwen op in Amsterdam” http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/deze-vrouwen-hebben-al-jaren-geen-daglicht-gezien/

  Zet dat af tegen dit soort misstanden:

  (1) Massale aanrandingen door “Noord-Afrikanen” in Keulen en veel andere Duitse steden
  (2) “Zedendelinquentie en etniciteit
  Een exploratief onderzoek op basis van politiegegevens” http://nl.aup.nl/wosmedia/296/vol_83_no_2_-_zedendelinquentie_en_etniciteit.pdf waarin staat “Een studie naar zedendelinquenten in de regio Haaglanden (Van Wijk
  & Ferwerda, 2000) gaf aan dat vooral Marokkanen en Surinamers tot de actiefste groep zedendelinquenten
  behoren.”,
  (3) http://www.volkskrant.nl/opinie/-we-moeten-de-vrijzinnige-islam-steunen~a4400205/?hash=32046b6325e8969b9e6c117571b070dd006f7440?utm_medium=website&utm_source=nieuwskoerier.nl
  (4) BBC-documentaire “Leaving Islam”: https://www.youtube.com/watch?v=5W1XXMPgG8M&index=8&list=PLh_PNEqeHb6gEVktKxTwoPjO00ErgZvOW
  (5)  Doodsbedreigingen aan het adres van ex-moslims zoals deze: https://www.youtube.com/watch?v=_rTGyCXHOGQ&t=4s

  En je legt het naast kennis over de Islam:

  (1) De 447 haatdragende verzen van de Koran (zo’n 7% van het totaal aantal verzen): http://www.ex-moslims.nl
  (2) Bekentenissen van (arabisch sprekende) ex-moslims) https://www.youtube.com/watch?v=DR7_YQ53lfI&t=2s
  (3) Het aantal aanslagen dat gepleegd wordt uit naam van de Islam: http://www.thereligionofpeace.com

  En dan ook nog het door veel Turken en Marokkanen verkozen sociale en culturele isolement en totale afwijzing van de Westerse waarden (ondanks dat ze dankzij die Westerse waarden een veel menswaardiger en comfortabeler bestaan leiden) doet bij veel mensen de wenkbrauwen flink fronsen. De Islam lijkt inderdaad de rode draad door veel sociale spanningen in Europa. Ik denk dat veel mensen één en ander rondom de Islam niet of nauwelijks vertrouwen: vanwege de immorele waarden waarvoor de Islam staat (vrouwenhaat, haat jegens andersdenkenden) en vanwege de dubbele tong (wel prediken dat je de religie van vrede bent). Ja, ook ik voel me daar niet comfortabel bij. En ook veel hoogopgeleide linkse D66’ers, SP’ers en PvdA’ers voelen zich er ongemakkelijk bij, want zij sturen hun kinderen uit automatisme naar een Witte School.

  Als partijen als de SP, D66, PvdA, CDA en in mindere mate de ChristenUnie, VVD met passie de Islam staan te verdedigen dan vind ik dat erg misplaatst. Sowieso: een religie verdedigen die zich intolerant opstelt jegens andersdenkenden? En waarom een instituut zoals het College voor de Rechten van de Mens met verve hoofddoekjes en ongewenste storende religieuze gebruiken opdringt aan werkgevers neemt het ongemak alleen maar toe.

  Dat er dan iemand komt als Pim Fortuyn en daarna iemand als Wilders en diens PVV is gezien de feiten en omstandigheden meer dan logisch. Laten we inderdaad de Islam maar eens zien als een probleem en niet als een onschuldige religie, want dat is het niet. En als we het hebben over discriminatie op de arbeidsmarkt, spreek Marokkanen en Turken ook aan op hun zelfverkozen isolement en geef aan dat andere mensen niet gediend zijn van hun religieuze gebruiken.

  En dan wat betreft de arbeidsmarkt. We hebben geen migranten nodig, zeker niet uit Islamitische landen. Meer migranten treft die “lageropgeleiden” die de PVV aanspreekt direct. En de andere migranten en vluchtelingen die hier al zijn. Wees reëel: overal nemen de sociale spanningen toe en Europa kan geen grote groepen migranten meer aan. Wees dan ook niet zo vreselijk naïef over vluchtelingen en wees een stuk eerlijker over het toewijzen van diegene die echt asiel nodig hebben. Waarom moeten in Europa soennitische moslims worden opgevangen? De enige reden die ik zie voor asiel is als je athëist bent, politiek vluchteling of een andere geaardheid hebt dan heteroseksueel. Waarom kunnen dat geen selectiemechanismen zijn?

  De PVV draait door in verbieden en de wens om grenzen in zijn geheel te sluiten. En dat heeft mijn voorkeur niet. Maar als andere partijen als de SP, D66, PvdA en het CDA deze problemen niet eens durven te adresseren zullen ze niet winnen. En ik snap niet waarom ze het niet willen adresseren: wat is er niet links aan om een streng asielbeleid te hebben en enkel atheïsten, LGBTQ’ers en politieke vluchtelingen op te nemen? Wat is er niet links aan om arbeidsmigranten met Turkse en Marokkaanse wortels OOK op hun eigen verantwoordelijkheden (lees: hun zelfverkozen isolement) te wijzen? Wat is er niet links aan om de waanzin en totalitaire trekjes van de Islam te bekritiseren? Wat is er niet links aan om te zeggen dat we arbeidsmigratie onder controle moeten houden om sociale spanningen onder controle te houden? Wat is er niet links aan om een totalitaire en haatdragende religie als de Islam te manen tot enige verlichting?

  Als links geen stelling durft te nemen zal ze de verkiezingen verliezen van de PVV, simpelweg omdat de PVV wél de sociale spanningen begrijpt en daarmee het enige alternatief lijkt. De motivatie van een PVV-stemmer gaat veel verder dan een stem uit onvrede en is gebaseerd op degelijke(re) argumenten dan ook de auteur van dit artikel ons wil voorspiegelen.

  • Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie. Ik zal de links bekijken en er eens over nadenken. Zeker over de vraag, wat is nu eigenlijk Links, anno 2017

   • Als daar nog over moet worden nagedacht ….

    Het verdwijnen van PvdA hier, en Parti Socialiste in Frankrijk, heeft dezelfde oorzaak: zich socialist noemen, en tegelijk de neoliberale EU volgen.

    Hollande voerde bij decreet z’n schopstoelbanen wet in, zelfs afgevaardigden van z’n eigen partij probeerden het kabinet Valls daarom ten val te brengen.

    Valls maakt dan ook geen enkele kans  bij de president verkiezingen, die gaan tussen Fillon en Le Pen.

    Ik denk dat dat, links praten en neoliberaal handelen,  ook de reden is dat de pro EU campagne van Corbyn voor Labour in VK grandioos mislukte.

    Tegelijk heb je dan één van de redenen voor wantrouwen in de politiek, het beste geïllustreerd door de ‘dit rechtse rotbeleid’  campagne van onze Diederik nu een vier jaar geleden, die rechtse rakker zit nu thuis.

   • Dank. Mijn reactie is niet zo goed geschreven als dat van u. Ook de lengte is niet bepaald chique, maar goed. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

    • Niet vervelend bedoeld, maar ik weet echt niet waar ik nog op moet reageren.

     Waar U op reageert is mijn reactie op De Beter, die nog moet nadenken wat links is, beter gezegd, was.

     In een notedop, mijn ideeën: de EU is een illusie, er zijn geen Europeanen, er zijn een 28 volkeren met eigen culturen, de euro kan niet werken, door die culturele verschillen, die doorwerken in de economieën, het terrorisme van Moslims veroorzaken we zelf, de VOC terroriseerde al Moslims, de grote toevloed van mensen uit andere culturen leidt tot nu voortdurende noodtoestanden, waardoor de westerse culturen worden veranderd in totalitaire samenlevingen.

    • Ik heb geen problemen met de lengte van uw reactie, want u heeft zich blijkbaar uitgebreid verdiept in de materie. Helaas kan ik u niet volledig van repliek dienen want ik weet veel te weinig af van deze problematiek.

     Maar wel voldoende om te stellen dat dat wij veel strenger – en vooral eerlijker –  moeten zijn in het handhaven van de waarden en normen die voor ons belangrijk zijn. Niet alleen bij ‘overtreding’ door moslims of door buitenlanders maar ook door onze ‘eigen mensen’. Ik constateer dat we dit te lang in onvoldoende mate hebben gedaan. Wat iedereen prive uitspookt, kunnen en moeten we tolereren zolang het niet in strijd is met de Grondwet of de 10 geboden, maar in het maatschappelijk verkeer gelden andere regels.
     Dat geldt voor moslims maar eigenlijk voor iedereen. Wat bijvoorbeeld homo’s in de slaapkamer doen, daar hoeven we ons niet mee te bemoeien, maar als zij in de Gay Parade een gedrag vertonen dat je liever niet aan je kinderen wilt laten zien, dan moeten we dat ook niet tolereren. Toch wordt daar erg nonchalant over gedaan, onder het motto ‘moet kunnen’. Maar als moslims iets vergelijkbaars doen, dan beginnen we al gauw te zeuren over niet-westerse waarden. Kortom, we moeten niet met twee maten meten, of met ‘dubbele tong praten’, om met Witte Veder te spreken.

     En ondertussen moeten we de moslims steunen die wel de positieve kanten van de islam uitdragen,want die zijn er ook. En ons niet laten misleiden door de media die graag parasiteren op onderbuikgevoelens, zie http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/01/06/vijftig-miljoen-moslims-accepteren-geweld–een-check-op-de-fact-check#

     Dat laat onverlet dat ik u steun in uw pogingen om kritische vragen te stellen over wat nu eigenlijk Links of Progressief is anno 2017 in ons kikkerlandje. Ik doe op mijn eigen manier, mee, bijvoorbeeld in mijn volgende blogpost door een aantal misvattingen omtrent het basisinkomen onder de loep te nemen.

     Nogmaals hartelijk dank voor uw reactie.

  • De Islam als ideologie is meer tolerant dan de katholieke kerk nog halverwege de 19e eeuw was:

   Reuben Levy, ‘The social structure of Islam’, London, New York, 1931, 1932, 1957, 1971

   Richard Fletcher, ‘Moorish Spain’, Berkeley 1992

   George Macaulay Trevelyan, O.M., ‘Garibaldi’, London, 1933

   De Italiaanse vrijheidsstrijd was niet in de laatste plaats de strijd tegen de katholieke kerk.

   Het terrorisme wat wij aan de Islam toeschrijven veroorzaken wij zelf, ook in Indochina was zelfmoord verzet tegen de Franse overheersing.

   En dan, de Taliban zijn een CIA creatie, Moslim fundamentalisten geronseld over de hele wereld door de Pakistaanse geheime dienst, met CIA geld, om de Russen te verdrijven.

   Het is een beetje zoals een VS burger schreef na bezoek aan Gaza ‘ zou ik een terrorist zijn als ik een Palestijn was, you bet’.

 5. Nee, valt weer mee.

  Ik ben een hoog opgeleide sociaal democraat, de PvdA verliet ik al in de tijd van Den Uyl’s maakbare samenleving.

  Ik werd een zwevende kiezer, hoewel ik de laatste 20 jaar SP stemde.

  Sinds Roemer ongenode gasten burgers noemt is dat ook over, en als FvD niet gekomen was zou ik in maart PVV gestemd hebben, ondanks mijn grote bezwaren tegen Wilders’ ongenuanceerde Islam haat.

  Toen de euro kwam wist ik van al de mechanismen die verdwenen door de nationale valuta af te schaffen, maar ik dacht toen nog dat er in Brussel verstandige mensen zaten.

  In 2005 was ik daarvan genezen, stemde dus tegen, wat niets uithaalde.

  Je kunt natuurlijk doorgaan met waanideeën, wat doorgaat voor elite heeft zelf geen last van die waanideeën.

  Aan de onderkant van de maatschappij is dat heel anders, weghalen van een traplift, geen huishoudelijke hulp meer, overlast door Marokkaanse jongeren, werkloosheid, een werkloosheid veel hoger dan de CBS cijfers.

  Daarbij nu het overduidelijke gevolg van vrij verkeer van personen, iedereen verplaatst zich vrolijk door heel Europa, Amri gebruikte veertien identiteiten.

  Al die dingen wegen niet op tegen verhalen over Europese normen een waarden, die kun je niet eten, en beschermen je niet tegen rondtrekkende O Europese criminelen.

  Wilders aanvallen heeft daarbij geen enkele zin, evenmin PVV’ers in diskrediet brengen.

  Dan nog even over de mythe van de vreselijke Islam, toen rond 1500 joden werden verdreven uit het Iberisch schiereiland waren die welkom in het Ottomaanse rijk, en gingen daar ook in groten getale naar toe.

  Het is met de Islam als met de hond in Franse spreekwoord ‘als je hem slaat bijt bij’.

  Dat neemt niet weg dat ik het vreselijk vind, de Islam hier, we zullen weer er honderden jaren over doen een religie onschadelijk te maken.

  Dan nog even internet discussie, ik doe dat nu een kleine 20 jaar.

  Ik denk dat ik nog nooit meemaakte dat wat ik uitlegde enig direct effect had.

  Toch lijken lange termijn effecten er wel te zijn, in het geval EU tot mijn verbazing binnen een paar jaar.

 6. De verwijzing naar de micro economie (zoekkosten, beïnvloedingskosten, hoog versus laagopgeleiden) is goed om Wilders stemmers niet direct weg te zetten. De verwijzing suggereert echter ook dat drastische wijzigingen in stemverhouding op korte termijn nauwelijks te verwachten zijn. Dat geldt zeker ook voor mogelijke strategieën om links weer geloofwaardig te maken. Dat kost tijd, maar meer nog: dat vereist een duidelijker begrip van wat PVV stemmers motiveert en een gedurfder stellingname van links, dan wat ik tot nu toe zie.

  • Heer Dykstra,

   U heeft nu ruim de gelegenheid gehad om uw opvattingen te ventileren. Bovendien bleek het niet mogelijk om u  te benaderen via uw emailadres, om u dit persoonlijk te vertellen. In ieder geval zal ik nieuwe reacties van uw kant verwijderen, en wellicht ook een paar die u al heeft geplaatst doch weinig tot niets toevoegen aan de discussie. Gelieve anderen niet lastig te vallen! Handel zoals u zelf behandeld zou willen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wilt u mij een persoonlijk bericht sturen? Mail naar s.debeter@gmail.com

Wilt u zich op mijn blog abonneren (wat ik zeer waardeer), dan hoeft u alleen uw emailadres in te vullen en daaronder op 'Abonneren' te klikken.

Laatste berichten